Polityka Prywatności w IPROCURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), Spółka IPROCURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarza. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Partnerów Biznesowych, Użytkowników strony internetowej www.iprocure.pl (dalej również „Strona”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością IPROCURE sp. z o.o.

I. Informacje ogólne

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest: IPROCURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Williama Heerleina Lindleya 16 02-013 Warszawa NIP: 7010889964 REGON: 381660451 KRS: 0000754843 (zwana dalej również „Administratorem”).

  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji IPROCURE sp. z o.o., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, pod adresem e-mailowym biuro@iprocure.pl lub pod numerem telefonu 221003974

II. Najważniejsze zasady

  1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Administratora z jego Klientami i Kontrahentami oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa, w tym RODO.

  3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem

  4. Na Stronie nie są wykorzystywane pliki cookies.

III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

V. Okres przetwarzania danych osobowych

1. W związku z funkcjonowaniem Strony, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1) kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegających na dbałości o jak najwyższy poziom obsługi Klientów i potencjalnych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć umowę z Administratorem, podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

  2) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są Państwa dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony oraz dane dotyczące aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

2. Poza Stroną Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1) zawarcie i wykonanie umowy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

  2) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na prowadzeniu bieżącej działalności oraz kontakt z Klientami, Kontrahentami, Partnerami Biznesowymi oraz wszelkimi innymi osobami kontaktującymi się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

  3) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Elementem relacji Administratora z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie im oferty handlowej Administratora. Administrator podejmuje ponadto takie działania marketingowe, jak tworzenie i utrzymywanie baz klientów, prowadzenie innych działań promocyjnych (m.in. poprzez udział w targach i wydarzeniach branżowych). Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) i nie wymaga Państwa zgody;

  4) wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

  5) rekrutacja Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez Administratora procesie rekrutacji, w zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane, w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;

  6) cele archiwalne i dowodowe Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

  1) dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

  2) dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

  3) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

  4) dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;

  5) dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;

  6) dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres:

   a) trwania rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;

   b) cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

   c) do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);

  7) dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

VII. Odbiorcy danych osobowych

1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

  5) prawo do przenoszenia danych,

  6) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa.

4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

VIII. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

1. Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

2. Zakres działalności Administratora może się zmieniać, a wraz z nim będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian Administrator będzie informować na Stronie oraz wykonując w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.